FLAŞ HABER

Hakkımızda

Gaziler Dergisi , İstanbul Valiliği tarafından verilmiş olan K-542-10406 sayılı imtiyaz belgesiyle ,1983 yılının Mart ayında yayın hayatına başlamıştır.2012 itibariyle de 29 yılda, 160 sayı üretme başarısını göstermiştir.

Türkiye, yüksek seviyede okur yazar nüfusa sahip ,ancak gazete, dergi ve kitap okur oranının ne yazık ki düşük olduğu bir ülkedir. Böyle bir zeminde, üstelik şehitlik ve gazi lik gibi popüleritesi olmayan ,bununla birlikte yüksek hassasiyet ve dikkat isteyen bir konuda, arkasında hiçbir holding ve devlet desteği olmaksızın sadece vatandaşın abone ve reklam desteği ile 29 yıl ayakta kalmak ve 160 sayı yayınlamak, kolay olmasa gerek.

29 yılı kapsayan tecrübeler, birikimler, veriler ve de belgeler Gaziler dergisi’nin potasın da onlarca kalem ustasının katkısıyla eridi.

Çeyrek asrı geçen bu süreçte, elde edinilen bilgiler ışığında bazı tespitler yaptık.

Öncelikle belirtilmesi ve bilinmesi gereken düstur şudur;şehitlik ve gazilik olgusu, ulusal güvenlik kavramıyla iç içe geçmiştir. Hepimizin iyi bildiği gibi,güvenliğimizin bedeli şehit ve gazilerimiz tarafından canla,kanla ödenmektedir. Bu nedenle de devlet , Anayasa’nın 61. maddesiyle şehit yakınlarını ve gazileri güvence altına almıştır.

Ne yazık ki bu yasa çerçevesinde etkin ve yeterli politikaların üretilip, uygulama sahası na sokulduğunu ileri sürmek kolay değildir. Şehit yakınlarının ve gazilerin bugün bile gündeme gelmeyen ciddi sorunları bulunmaktadır.

Şehit ve Gazi tanımının hukuki bir çerçevede yapılamamış olması bile sıkıntının ne ölçü de seyrettiğini göstermektedir.Vazife Malülu sıfatının “gazilik”sanına uygun düşmediği şeklinde çeşitli görüşler hatta tepkiler bulunmaktadır.Ayrıca bu iki önemli ve hassas kav ramın akedemik çerçevede değerlendirilmediği,araştırılmadığı gerçeği ile de karşı karşı yayız.

Gazileri “yardıma muhtaç,yaşlı ve bağışlarla ayakta duran insanlar”konumuna sokup,rant kapısını aralayan,üstelik denetlenemeyen ,hesap vermeyen bir zihniyetin varlığı, gazilik kavramı açılımının önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Gaziler Dergisi,her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin sorunlarının çözümü için devleti adres göstermiş ve vatandaşı bu konudaki dernek ve vakıflara yardım,bağış yaparken mesafeli ,dikkatli ve sorgulayıcı bir tavırla yaklaşmasını önermiştir.

Gazilerin “gazi” adını kullanarak, dernek kurmalarının yasak olduğunu biliyor muydu nuz? Şaşılacak bir durum ne yazık ki gerçek.Askeri idare döneminde,1983 tarihli 2847 sayılı bir yasa çıkarıldı ve bu yasanın 6. Maddesine gore,”gazi”adını kullanarak dernek kurmak yasaktır.

Gaziler Dergisi, İzmir’de bir avuç Kore Harbi gazisinin gazi adını kullanamadıkları için dernek kuramadıklarını sürekli gündemde tutmaya çalışmaktadır ve bu konuda desteğini sürdürmeye de devam etmektedir.

Çözüm bekleyen bir diğer önemli mesele madalya üzerinde yoğunlaşmaktadır.Kore ve Kıbrıs gazileri meclisten yıllardır bir madalya beklentisi içerisindedirler.Beklenti, ne yazık ki madalyanın parayla gazilere satılması ! ile karşılanmış ancak bu garabet uygulama gazilerin tepkisine yol açmıştır.

Gaziler Dergisinin bu garabet uygulamayı kamuoyu gündemine taşımasında oynadığı rolün etkisi unutulmamalıdır. Dergi arşivlerine bakıldığında bu konu daha iyi anlaşıla caktır.

Gaziler,Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) adı verilen ve Gaziler Dergisi tarafından “sinsi düşman” adıyla dillendirilen bir illetin pençelerinde yalnız ve sessizce çırpınmak tadırlar. Gazetelerin 3. Sayfalarının öznesi olan “cinnet” haberlerine Gaziler Dergisi göz lüğü takarak baktığımızda çok ciddi bir sorunla mücadele etmekte olduğu muzu rahat lıkla algılayabiliriz.

Daha farklı ve radikal çözüm gerektiren problemlerimiz bulunmaktadır.Son on yılda belki de yıllardır atılan adımların üstünde bir çaba harcandığını tarih ve genelgeler bize göster mektedir.Ancak bu yetmez!

Gaziler Dergisi sadece sorunlerı tespit etmekle kalmadı,çözümün bir parçası olmak için çaba harcadı.Şehit yakınlarını ve Gazileri kapsayacak,sınıf,rütbe ayrımı yapmadan,eşitlik ilkesini ön planda tutacak politikaları ve yasaları üretecek bir Gazi Bakanlığı’nın kurul ması amacıyla bir imza kampanyasını yürütmektedir.Toplanan imzalar meclis dilekçe komisyonuna iletilmekte olup, olay takip edilmektedir.

Yoruma kapalı.

Scroll To Top